Tjinkajña xroon itén Dios

TI ITAN A̱NTSI JINA

Mé xi̱ka̱ha noexíni kixin chaxín ndoá ti nkehe chrónka ti sin tsíkjin itén Díos ose. Méxra̱ chrókuihínra jína ti nkehe kuéndáchro sin kixin ti itan mé éxi ijnko xrohi tꞌinkaséñaxín ti sítie hasta tsjixrakájnia ti ña̱o tsꞌinkaséña ti ó itsi ti konotsé tꞌinkaséñaxín ti nchítjen la tíha tsꞌinkaséñaxín a̱sánra. Méxra̱ imá tjetoan kixin chrókónohara tíhi: kixin ninkehó ti xroon itén Díos tsíkꞌóna, la jehó chojni chrókjuacha chróchrónkaxin ti tan i. Nahi. Ti nkexro kuéchrónka itén Díos la nixjahya sin ti nkehe jehó sin kjuenka̱yáxin sin. Nahí. Jehe sin imá kuínkachónki sin Díos a̱ndá ti Ncha̱kuen Díos kjuinki̱tsa nixja sin ti itén chꞌan.
2 PEDRO 1:19-21

D foto biblia POE.png
Share