Nkehe kuente Biblia

SALMO 1 

1 Ti yaá nti̱a  1 Díos ncheñao ti nkexro chrèhya ti nkehe tjenka̱yáxin ti chojni ixri ti nti̱a nduáhya,  la ko tꞌajihya ti nti̱a kuènté ti chojni chónta ijie̱,  la tꞌitonhña ti chojni tjanoá ti nkehe kuènté Díos.  2 La a̱ntsí tóxríhi̱n sin ti nkehe tjinkaon Díos  la ncha̱kotjin ko tie nchekuáxin sin ti itén chꞌan.  3  Ti nkexro a la éxi ijnko inta  tsíxenkaxín chrínta nda̱río,  la tꞌóna ito ti ó tjixraká ti ña̱o kuènté  la ko xámáhña ti iké.  Mé xi̱kaha kaín ti ixra̱ sichꞌe ti nkexro a la jína tsꞌaxrje.  4 Kjánchó ti nkexro tjenka̱yáxin ti nkehe jínahña la náhí.  Jehe sin mé éxi ti chji̱nínó kuènté trigo sátjiko xri̱nto̱.  5 Méxra̱ ti nkexro tjenka̱yáxin ti nkehe jínahña la tsaáhya sin  ti ña̱o sinchekito̱exín Díos iji̱é kaín chojni,  la ti nkexro chónta ijie̱ la xitjahya tsꞌejóko sin ti chojni jína.  6 Kixin Itꞌéni Díos la tꞌayakohen chꞌan nti̱e ti nkexro jína;  a̱ndá nti̱e ti sin tjenka̱yáxin nkehe jínahña la sinchekꞌitjáña chꞌan.

 

San Juan 14

Jesús mé ti nti̱a sátsji̱xini ti itjen Díos 

1 Tóxakuanhñara. Titekáonra Díos la ko titekáonra ti janhan.  2 Ndo̱e Tꞌaná la itsjé nchia siín tsꞌejóni. A̱ndá ti chrókójehya xi̱ka̱ha la chróndáxrja̱n. Méxra̱ sátsji̱á si̱ntayóxian ti tsꞌejóni.  3 A̱ndá ti sátsji̱á la si̱ntayóxian ntiha, ndá tsꞌinka ínaá, ndá sátsji̱ni kixin ti tsjakꞌé janhan la kja̱xinra tsꞌejora.  4 Jahara la ó nohara nketí sátsji̱á la ko ó nohara ti nti̱a.  5 Ndá kjuáte̱he chꞌin Tomás ndáchro:  ―Ìnchéni, noehñani nketí sátsjia. ¿A̱ndá nkexrín chrókónoheni ti nti̱a?  6 Ndá chꞌin Jesús ndáchro:  ―Janhan mé ti nti̱a la ko ti itan chaxín la ko janhan mé tsjájuan ti kjuachón. Ninkexró xrokjuahya tsjiji ti itjen tꞌaná, jehó ti nkexro tsitekaon ti janhan mé jína tsjiji ntiha.  7 Ti chrókjuatso̱anra ti janhan, ndá xi̱ka̱ha chrókjuatso̱anra Tꞌaná. Landá ijie ó choxinra chꞌan la ko ó tjejókora chꞌan.  8 Ndá chꞌin Felipe ndáchro:  ―Ìnchéni, ti̱to̱héni tsochóxini ti Itꞌá. Táhó mé tjinkaoni.  9 Ndá kjuáte̱he chꞌin Jesús ndáchro:  ―Felipe, ósé tjejóni, ¿landá na̱xa̱ tjátso̱anhñara ti janhan ní? Ti nkexro tꞌikon ti janhan la mé ó kꞌuíkon sin ti Tꞌaná kja̱xin. ¿Ndá nkekuènté tjánchánara kixin tsꞌikonra ti Tꞌaná?  10 ¿Á titekákonhñara kixin janhan la nkoko̱a tjéki̱an Tꞌaná, landá Tꞌaná itjen ti itjén janhan ní? Ti nkehe nixja̱ janhan la jehya kuènta̱na. Nahi. Tꞌaná tjéki̱an mé tjechꞌe ti ixra̱. 11 Titekáonra kixin nkoko̱a tjéki̱an Tꞌáná, la Tꞌaná itjen ti itjén janhan. Kjónté titekákonhñara xi̱ka̱ha, la chrókuitekáonra kixin ti kjuaxroan ijié kjuáko̱xian kꞌuíkonra.  12 Ijnko nkehe chaxín tsotjo̱nka̱ra kixin ti chaxín tsítekáonra ti janhan, la kja̱xinra tsjachara si̱chꞌera ti ixra̱ tjétꞌa̱, la ixra̱ a̱ntsí ijié tsjachara si̱chꞌera kixin janhan la sátsji̱á ti itjen Tꞌaná.  13 La kaín ti nkehe tsjanchehera Tꞌana, tsjanchatoxixinra ni̱na la tsjájuan janhan kixin xi̱ka̱ha tsjáko̱xia̱n ti kjuachaxin ijié kuènte Tꞌaná.  14 Ti nkojín nkehe tsjanchatóxixínra ni̱na la janhan tsjájuan.  

Ti Tꞌeya Inchéni kixin sichꞌeni ti ixra̱ kuènté

 

Kaini la chontani ijnko ixra̱ sichꞌeni kixin jeheni me tí kuerpo kuènte inchéni Jesucristo, kjonte nkokónhña ixra̱ kꞌuáyéhe̱ni kaini.

a).– Pablo la kꞌueye̱he Inchéni: ( Hechos 9:15)

Pablo la kjuanchahya kixin tsochréhe Inchéni, nahí, Incheni Jesús kjueya ti jehe chꞌan..

b).– Mateo la Incheni kjueyá: (Mateo 9:9)

Mateo la kjuanchahya kixin tsꞌinixin kixin tsochréhe Inchéni, nahí, Incheni Jesús kjueya ti jehe chꞌan.

c).– Pedro ko Andrés Incheni Kꞌuíye̱he̱: (Mateo 4:18,19)

Jehya jehe sin kjuachia sin tsochréhe̱ sin, náhi, Inchéni kꞌuíye̱he̱ ti jehe sin.

d).– Jacobo la ko Juan la inchéni kꞌuiye̱he̱ kixin tsochréhe̱ sin ti jehe chꞌan: (Mateo 4:21)

Kain sin la jehya nkojin ti sin kꞌuajiko Inchéni a kꞌuíye̱he ti jehe sin la nahí, Inchéni kjueyá ti jehe sin.

Nkehe tja̱koxin ijnko ti sin tjeya inchéni

 

a).– Tóxríhi̱n sin siché sin ti ixra̱ kuènte inchéni la séhya sin Hechos 9:6

Pablo ndachro: ¿Nkehe tjinkáua sitꞌa?

b).– Toéxin tsitekaon sin ti tsꞌéya Inchéni Mateo 9:9

Mateo la toéxin kꞌuinkatje la kuíto̱he kain ti nkehe ichꞌe la chréhe̱ Inchéni

c).– A̱ntsí toxakohen sin ti ixra̱ kuènte Inchéni Mateo 4:20

d).– Kuíto̱he sin kain nkehe ti kꞌuéye̱he Inchéni ti jehe sin Mateo 4:22

Jacobo la ko Juan la kuíto̱he sin kain, itꞌé sin, ìñé sin la ko ti ntabárko chꞌexin sin ixra̱

“ Jehe sin toéxin kuito̱he sin ti ntabárko̱ la ko ti itꞌé sin, la chréhe̱ sin Chꞌan”

Kain ti sin kꞌuíye̱he o̱ kjueya Inchéni la ticháxi̱n sinchexiteyéhe sin Inchéni Jesucristo kixin jehe chꞌan kjueya chꞌan ti jehe sin. 
Mateo 6:33

433
Nchek'átsínkehé sin

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.